Afwezigheden

Afwezigheden

Wegens ziekte

Verwittig de school liefst voor 9 uur op het nummer 02/ 251 71 00 of via mail directie@vbs-deankering.be .
Is je kind minder dan drie opeenvolgende kalenderdagen ziek? Dan is een briefje van de ouders voldoende. Zo’n briefje van de ouders kan slechts 4 keer per schooljaar.
Opgepast: is je kind méér dan drie opeenvolgende dagen ziek dan is een medisch attest vereist.

Onder ‘formulieren en documenten’ kan u de afwezigheidsstrookjes downloaden.

Andere van rechtswege gewettigde afwezigheden

Je verwittigt de school vooraf van deze afwezigheid. Je geeft ook altijd een officieel document of een verklaring die de afwezigheid staaft, af aan de school.

Voorbeelden hiervan zijn :

  • het overlijden van een persoon die onder hetzelfde dak woont of van een bloed- en aanverwant;
  • de oproeping of dagvaarding voor de rechtbank;
  • het vieren van een feestdag dat hoort bij je geloof (anglicaanse, islamitische, joodse, katholieke, orthodoxe, Protestants-evangelische godsdienst).

 

Afwezigheden waarvoor de toestemming van de directeur nodig is 

Soms kan je kind om een andere reden afwezig zijn. De ouders bespreken dit op voorhand met de directie.

Het betreft hier de afwezigheid wegens:

  • de rouwperiode bij een overlijden;
  • het actief deelnemen in het kader van een individuele selectie of lidmaatschap van een vereniging of culturele en/of sportieve manifestaties (andere dan de 10 halve schooldagen waarop topsport-beloften recht hebben);
  • trainingen voor topsport in de sporten tennis, zwemmen en gymnastiek (voor maxi- maal 6 lestijden per week, verplaatsingen inbegrepen)
  • revalidatie tijdens de lestijden (zie punt 17);
  • de deelname aan time-out-projecten;
  • persoonlijke redenen in echt uitzonderlijke gevallen

Opgelet: het is niet de bedoeling dat aan ouders toestemming gegeven wordt om vroeger op vakantie te vertrekken of later uit vakantie terug te keren. De leerplicht veronderstelt dat een kind op school is van 1 september tot en met 30 juni.

 

Problematische afwezigheden

Alle afwezigheden die niet opgesomd en gewettigd kunnen worden zoals hierboven beschreven zijn te beschouwen als problematische afwezigheden.

Voor meer informatie kan u terecht in het schoolreglement.